banner2 spod3 going-home-logo-v2 pajeczyna

WARSZTATY SAMOROZWOJU

 

W ofercie dla osób współuzależnionych proponujemy także warsztaty,które mają na celu pomoc w rozwiązywaniu życiowych problemów, wychodzenia z kryzysów, uzdrawianie wewnętrznych zranień, naprawianie związków, podnoszenie poczucie własnej wartości,rozwijanie się i znajdowanie coraz to więcej harmonii i radości w swoim życiu.

 

Jest to propozycja kierowana do tych osób, które odbyły terapię podstawową  bądź też pracowały na programie 12 Kroków

 

Warsztaty prowadzą: A.Szumowska,osoby współpracujące z GOING HOME oraz zapraszani goście

 

Kwalifikację osób na zajęcia warsztatowe realizuje mgr psychologii, specj. terapii uzależnień A.Szumowska w gabinecie Pracowni GOING HOME na Tooting Broadway kontakt 07853245853

 

 

INFORMACJE O BIEŻĄCYCH WARSZTATACH PROSIMY ŚLEDZIĆ W AKTUALNOŚCIACH!

TERAPIA WSPÓŁUZALEŻNIENIA

Proponowany w Pracowni Program Psychoterapii Współuzależnienia zakłada, że droga powrotu do zdrowego życia zawiera etapy, które wymieniam poniżej. Zajrzyj też tutaj going-home.webeden.co.uk

Rozpoznanie swojej sytuacji

Określenie swojego wzoru współuzależnienia

Poznawanie siebie jako indywidualnej i niepowtarzalnej osoby

Wprowadzanie konstruktywnych zmian w swoim zyciu

 

Etapy te realizowane są poprzez udział w następujących grupach

 

1. Grupa psychoedukacyjna otwarta dla współuzależnionych i DDA - „Co warto wiedzieć o chorobie alkoholowej? Jak pomóc?”

 

Cele:

 • doświadczenie wsparcia i poczucie, że nie jest się odosobnionym w przeżywaniu swoich trudności

 • zdobycie wiedzy na temat istoty uzależnienia od alkoholu

 • poznanie istoty myślenia i zachowywania się osoby uzależnionej i tego, dlaczego uzależniony kontynuuje swoje destrukcyjne zachowania (psychologiczne mechanizmy choroby)

 • zdobycie wiedzy i umiejętności na temat tego jak traktować osobę uzależnioną, aby rzeczywiście jej pomóc w zdrowieniu i nie szkodzić sobie

 • zapoznanie się z zasadami interwencji wobec osoby uzależnionej

 • zdobycie wiedzy na temat tego, jakie są dostępne formy leczenia uzależnień

 • zrewidowanie własnych strategii radzenia sobie w sytuacji kontaktu z osobą uzależnioną

 • uzyskanie odpowiedzi na pytania o to jak radzić sobie z obciążeniem emocjonalnym, poczuciem winy i nadodpowiedzialności

 

2. Grupa psychoedukacyjna dla osób współuzależnionych - „Co to znaczy, że jestem współuzale-żniona?”

 

Cele:

 • pogłębienie świadomości swoich uczuć, potrzeb i motywów swoich zachowań w związku

 • rozpoznanie własnych zachowań wskazujących na nadodpowiedzialność i nadkontrolę wobec partnera oraz określenie zasadności ich stosowania

 • wycofywanie się ze szkodliwych sposobów przystosowania się do życia z partnerem

 • uzyskanie wiedzy o psychologicznych skutkach współuzależnienia w sferze poznawczej, emocjon. oraz w strukturze „Ja” oraz rozpoznawanie u siebie tych zaburzeń

 • pogłębienie świadomości swoich aktualnych ograniczeń w innych niż związek obszarach i także rozpoczęcie uwalniania się od nich

 • podjęcie pracy nad poczucie zagrożenia i krzywdy

 • rozpoznanie swoich zasobów, mocnych stron

 • uzyskanie gotowości do pracy nad rozwiązywaniem głebszych problemów emocjonalnych, które mają swe źródło w dzieciństwie

 

Zajecia grupy tego etapu pracy odbywają się cyklicznie.Dokładne miejsce i termin rozpoczęcia zostaje ustalany po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników.

 

*W czasie realizacji Podstawowego Programu Współuzależnień możesz pracować jednocześnie nad problemem wybranym do pracy w swoim Osobistym Planie Terapii ustalonym z terapeutą (indywidualnie lub w grupie)

 

*Po zakończeniu podstawowej terapii współuzależnienia(lub równolegle z nią) masz możliwość korzystania z samopomocowych grup Al-Anon, a następnie także możliwość dalszej psychoterapii problemów osobistych w Pracowni Psychoedukacji i Terapii jak również poza nią.

 

3. Trening Asertwnych Zachowań dla Współuzależnionych (TAW)

 

Celem TAW jest nauka zachowań asertywnych, będących alternatywą dla zachowań agresywnych, manipulacyjnych i uległych. Trening uczy jak dbać o własne dobro i interesy bez naruszania praw innych osób, jak pozo-stawać w zgodzie ze sobą samym oraz innymi.

 

Trening jest prowadzony w małych grupach (max 12 osób) metodami aktywizującymi, umożliwiającymi przećwiczenie konkretnych trudnych sytuacji życiowych uczestników. To co jest trudne w codziennych sytuacjach można przećwiczyć w bezpiecznych warunkach w czasie treningu, po to, żeby później przenieść nowe umiejętności na sytuacje poza salą szkoleniową.

 

Praca na Treningu Asertywności dla Osób Współuzależnionych została zaplanowana w dwóch etapach. Pierwszy etap w formie pracy weekendowej natomiast drugi etap w formie trzygodzinnych spotkań.

 

Praca na pierwszym etapie koncentruje się wokól zwiększenia świadomości własnych praw, granic terytorium psychologicznego, a także zrozumienia idei zachowań asertywnych. Obejmuje następujące tematy:

-rozróżnienie zachowań asertywnych, agresywnych, uległych

-prawa osobiste

-określenie granic terytorium psychologicznego

-umiejętność mówienia „nie”(stanowienie swoich praw-część I)

-monolog wewnętrzny

 

Praca na drugim etapie obejmuje następujące tematy:

-odmowa przejmowania odpowiedzialności za uzależnioną osobę

-wyrażanie uczuć negatywnych(stanowienie swoich praw-część II)

-wyrażanie próśb(szukanie oparcia w sytuacjach trudnych)

-informowanie o uzależnieniu bliskiej osoby

-przyjmowanie krytyki

-wyrażanie krytyki

-radzenie sobie w sytuacji przemocy

 

Istotnym elementem drugiego etapu pracy podczas treningu asertywności jest wprowadzanie prac domowych zachęcających do podejmowania zmiany zachowań w realnych sytuacjach życiowych i rozmowa o tym, co zdarzyło sie podczas ich realizacji.

 

4. Grupa terapeutyczna zamknięta dla osób współuzależnionych pt. „Odzyskać siebie”, której głównym celem bedzie uporządkowanie relacji z partnerem i ze sobą samą(praca nad destrukcyjnymi przekonaniami) realizowana w weekendy w formie 'maratonu terapeutycznego'

 

Koszt udziału w grupach dla osób współuzależnionych: £25

 

PROWADZI:Alicja Szumowska

 

Uwaga!  

Nie ma stałego terminu zajęć grupowych. Termin ustalany jest zwykle po zakończeniu pewnego etapu pracy terapeutycznej. Psychoedukacyjna grupa wstępna ma charakter otwarty (tzw.grupa rotacyjna), natomiast na dalszych etapach terapii oraz Treningu Asertywności zajęcia prowadzone są w grupie zamkniętej, czyli takiej do której już nikt nie dochodzi w trakcie trwania programu.